ihmisiä kokouspöydän ääressä, nainen tekee muistiinpanoja

Ilmoittaudu ehdokkaaksi kirkkoraatiin

Kahden vuoden välein seurakuntaamme valitaan uusi kirkkoraati. Se vastaa suurin piirtein Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntatason seurakuntaneuvostoa ja Itävallan luterilaisen kirkon Presbyteriumia. Kirkkoraadin tehtävänä on päättää seurakuntamme toiminnasta vuosikokousten välillä.

Tähän luottamustehtävään valitaan kuusi jäsentä ja valinta tapahtuu vaaleilla - silloinkin kun ehdokkaita on vain kuusi. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa joku kirkkoraadin jäsen eroaa virastaan ennen toimikauden loppua. Silloin seurakunnan vuosikokous valitsee seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan uuden jäsenen toimikauden loppuun saakka.

Pienessä ja mobiilissa ulkosuomalaisyhteisössä uusien ehdokkaiden löytäminen kirkkoraatiin ei ole aina helppoa. Jos sinua kiinnostaa tämän kaltainen johtokuntatyöskentely tai sinulla on kokemusta alla listatuista eritellyistä johtokuntatehtävistä, ota yhteys pastoriin tai seurakunnan kuraattoriin, niin pidämme sinut mielessä seuraavien vaalien lähestyessä.

Ehdokaan tulee täyttää seuraavat kriteetit:

  • 18-vuoden ikä
  • Itävallan suomalaisen seurakunnan ja itävaltalaisen paikallisseurakunnan jäsenyys (jäseneksi liittyminen ei ole vaikeaa)
  • kyky sitoutua vastuutehtävään kahdeksi vuodeksi (kokouksiin ja seurakuntaelämään osallistuminen)
  • asiallisuus, yhteistyökykyisyys, luotettavuus ja halu toimia seurakuntayhteisön parhaaksi

Kuraattorin, rahastonhoitajan ja sihteerin tehtävät

Kirkkoraadin sisäisessä tehtävänjaossa jaetaan seuraavat vastuualueet.  Joitain tehtäviä voi myös jakaa varahenkilön kanssa.

Kuraattori toimii kirkkoraadin puheenjohtajana ja johtaa sen kokouksia sekä seurakunnan vuosikokousta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokousten suunnittelu ja työjärjestyksen laatiminen yhdessä pastorin kanssa. Puheenjohtaja lähettää kokouskutsun asianomaisille viimeistään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kuraattorille kuuluvat myös erilaiset seurakunnan edustustehtävät. Käytännössä tämä tarkoittaa seurakunnan ”puhemiehenä” toimimista niin suomalaisissa kuin itävaltalaisissa piireissä, esim. tervetulotoivotusten ja pienten puheiden pitämistä. Pappi ja kuraattori edustavat yhdessä seurakuntaa ulospäin kaikissa niissä asioissa, jotka eivät kuulu kirkkoraadin toiminnan piiriin. Puheenjohtajan tulee myös allekirjoittaa kaikki kirkkoraadin kirjalliset dokumentit, kuten kirjeet, kutsut etc.

Varakuraattorin tehtävänä on tuurata kuraattoria, mikäli hän on estynyt.

Rahastonhoitaja huolehtii seurakunnan taloudenpidosta ja yhteyksistä pankkiin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat yleisesti rahaliikenteen kirjanpito, laskujen maksaminen, rahojen (esim. kolehdin) pankkiin vieminen sekä pastorin avustusten maksaminen (mm. vuokratuki). Hän huolehtii myös vaihtorahat joulumyyjäisiin. Kirkkoraadin kokouksissa hän raportoi seurakunnan talouteen liittyvistä asioista. Ennen vuosikokousta hän laatii yhdessä pastorin ja vararahastonhoitajan kanssa kyseisen vuoden budjettiehdotuksen, on yhteydessä tilintarkastajiin ja tekee tilinpäätöksen. Vuosikokouksessa taloudenhoitajan tehtävänä on esitellä seurakunnalle budjettisuunnitelma ja tilinpäätös.

Vararahastonhoitajan tehtävänä on tuurata tarvittaessa rahastonhoitajaa sekä avustaa rahastonhoitajaa budjetin laatimisessa.

Sihteerin tehtäviin kuuluvat kirkkoraadin kokousten ja sähköpostikeskustelun sisällön ja päätösten ylöskirjaaminen sekä pöytäkirjan laatiminen niiden pohjalta. Kokouksessa sihteeri seuraa keskustelua ja tekee siitä muistiinpanot kirjaten mm. tehdyt ehdotukset, kannatukset ja päätökset pöytäkirjaa varten. Sihteeri lähettää pöytäkirjan kirkkoraadin jäsenille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen mahdollisia korjausehdotuksia varten. Seuraavan kokouksen yhteydessä sihteeri tekee mahdolliset korjaukset pöytäkirjaan ja arkistoi sen pöytäkirjakansioon. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös pöytäkirjoihin tarvittavista allekirjoituksista huolehtiminen.

Varasihteerin tehtävänä on tuurata tarvittaessa sihteeriä.

Ota yhteyttä

Itävallan suomalaisen seurakunnan pastori, Pfarrerin der Finnischen Gemeinde
+43 699 188 77 819
Gentzgasse 10
1180 Wien